Centraal Wonen Stevenshof is het vierde centraal-wonen-project dat in Leiden is gebouwd onder de vlag van de Vereniging Centraal Wonen Leiden en Omgeving. Deze vereniging heeft zichzelf inmiddels opgeheven.

Het gebouw valt onder woningbouwvereniging Portaal Leiden. Bewoners hebben elk een aparte huurovereenkomst met de woningbouwvereniging. Daarnaast is iedere bewoner lid van de Bewonersvereniging Centraal Wonen Stevenshof-Leiden.

De Bewonersvereniging heeft een bestuur met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Iedere twee maanden is er een bewonersvergadering, geleid door een vergadervoorzitter die geen lid is van het bestuur.
De Bewonersvereniging heeft statuten, een huishoudelijk reglement, een financieel reglement en een wachtlijstreglement.

Veel dagelijkse taken zijn gedelegeerd aan commissies, zoals:

  • de tuincommissie, die de tuin onderhoudt en jaarlijks 1 à 2 tuindagen organiseert voor grootscheeps onderhoud met vele handen;
  • de wachtlijstcommissie, die de wachtlijst bijhoudt en zo nodig actie onderneemt om deze aan te vullen;
  • de inrichtingscommissie, die de (her)inrichting van de centrale ruimte regelt;
  • de kascommissie, die de penningmeester controleert;
  • en de websitecommissie die zorgt voor een up to date website voor extern- en intern gebruik.